Organika-Sarzyna zakłady Chemiczne S.A.

Istniejące od 1937 r. Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" w Nowej Sarzynie na mocy aktu komercjalizacji zostały przekształcone przez Ministra Skarbu Państwa w jednoosobową spółkę skarbu państwa i od 1 stycznia 2001 r. rozpoczęły działalność w nowej formie prawnej, z otwartą drogą do dalszych przekształceń. Moment ten poprzedziły intensywne lata restrukturyzacji własnościowej, organizacyjnej i zatrudnienia, której program został pomyślnie zrealizowany.
 
W dniu 15 września 2005 r. Nafta Polska S.A. zarejestrowała podwyższony kapitał w postaci 80% akcji Z.CH. "Organika-Sarzyna" S.A. Data ta oznacza utratę statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa przez Z.Ch. "Organika-Sarzyna" S.A.
 
W dniu 20 grudnia 2006 r. weszła w życie umowa sprzedaży 80% akcji Zakładów Chemicznych "Organika-Sarzyna" S.A. na rzecz inwestora – CIECH S. A. z siedzibą w Warszawie i od tej pory "Organika-Sarzyna" wchodzi w skład Grupy Chemicznej CIECH. W czerwcu 2013 r., w wyniku prowadzonego od 2008 r. procesu nabywania akcji pracowniczych oraz objęcia od dnia 22.08.2011 r. akcji posiadanych przez Skarb Państwa, udział procentowy akcji będących własnością Ciech S.A. w kapitale zakładowym Spółki osiągnął 99,64%.
 
Organami Spółki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza i Zarząd. System zarządzania Spółką jest oparty na kolegialnym funkcjonowaniu Zarządu.
 
Działania Zakładów Chemicznych "Organika-Sarzyna" są ukierunkowane na realizację zadań takich jak:
 
ciągła adaptacja do zmiennych warunków gospodarki rynkowej w zakresie prawnym, finansowym, profilu i asortymentu produkcji, stworzenia sprawnej sieci dystrybucyjnej, utrzymania potencjału rozwojowego zarządzania zasobami kadrowymi, itd.,
wytwarzanie produktów o wysokiej jakości, konkurencyjnych na rynku krajowym i zagranicznym,
zwiększanie udziałów rynkowych dla swoich produktów,
kompleksowa ochrona środowiska i działania prośrodowiskowe.
W wyniku tych działań Zakłady od wielu lat utrzymują stałą tendencję wzrostową w osiąganym wolumenie obrotów, zysku i takich wielkościach ekonomicznych jak rentowność, płynność, obrót kapitałem. Daje to załodze poczucie stabilności zapewnia pozytywną współpracę z organami przedsiębiorstwa. Szczególne znaczenie miał proces wdrażania systemów zarządzania według norm ISO. Pierwszy certyfikat ISO został uzyskany w 1997 r., natomiast w grudniu 2003 r. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji potwierdziło, że Zakłady Chemiczne “Organika-Sarzyna” S.A. spełniają wymagania norm PN-EN ISO 9001, PN-N-18001, PN-EN ISO 14001, a także Kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli. Cieszy nas posiadany Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania * Jakość * Bezpieczeństwo i higiena pracy * Środowisko * i z pewnością przynosi efekty zarówno w naszej spółce, jak i relacjach z kontrahentami.
 
Na obecny profil produkcyjny Zakładów składają się: środki ochrony roślin i substancje aktywne służące do ich produkcji, żywice epoksydowe Epidian®, utwardzacze żywic, nienasycone żywice poliestrowe Polimal®, nasycone żywice poliestrowe, żywice fenolowo-formaldehydowe, utwardzacze mas formierskich Flodur® i inne. Pełny asortyment produkcji obejmuje ponad kilkaset gatunków i odmian, w różnych postaciach chemicznych, formach użytkowych, opakowaniach, stosownie do rynku docelowego i aplikacji. Działalność produkcyjną podstawową uzupełniają działania związane z usługowym prowadzeniem formulacji, konfekcjonowaniem lub dystrybucją, które mogą być prowadzone w oparciu o własną bazę produkcyjną, potencjał kadrowy, sieć dystrybucyjną, itd.
 
Zakłady Chemiczne “Organika-Sarzyna” S.A., młode jako spółka akcyjna i dojrzałe jako producent chemiczny, z entuzjazmem podchodzą do realizacji obecnych i przyszłych celów.
 
Spółka nie boi się wymagających zaangażowania wyzwań i chętnie je realizuje. Aktualnie jest beneficjentem dofinansowania projektu “Budowa innowacyjnej instalacji produkcyjnej substancji MCPA i MCPP-P”, który został zrealizowany w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013".
 
Stojące przed Z.Ch. “Organika-Sarzyna” S.A. zadania i bardzo wymagające uwarunkowania prowadzonej działalności wyzwalają we wszystkich pracownikach wiele zaangażowania w pracę. Powstaje efekt ożywienia, bardzo potrzebny naszej organizacji w realizacji przyjętej strategii i planach działania. W relacjach z szeroko pojętym otoczeniem gospodarczym niezmiennie postępujemy według niepisanego kodeksu - szanujemy swoich partnerów w biznesie i konkurencję, działamy jako firma odpowiedzialna społecznie.
 
 
 
Zapraszamy do współpracy 

 
tel. (+48 17) 240 76 19 
tel. kom. +48 667 948 306 
faks (+48 17) 240 75 92