Grupa Edukacyjna S.A

Opis zadań przewidzianych w projekcie
Spółka zamierza opracować 1 innowacyjny program nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej (na cały etap) z zakresu treści edukacji matematycznej, przyrodniczej, technicznej, komputerowej i elementów przedsiębiorczości.
 
Innowacyjność programu polegać będzie na: projektowaniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem TIK oraz na jego interdyscyplinarności, rozumianej jako spójne ujęcie treści z edukacji matematycznej, przyrodniczej, technicznej, komputerowej i elementów przedsiębiorczości.
 
Dodatkowo opracowane zostaną 2 programy zajęć pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce.
 
Ww. 3 programy będą zgodne z podstawą programową, a ich nowatorstwo polegać będzie na implikowaniu praktycznych założeń teorii wielorakich inteligencji H. Gardnera (z uwzględnieniem m.in. określenia profili inteligencji i indywidualnych stylów uczenia się uczniów) i TRIZ-Pedagogiki (umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania problemów, rozwoju kompetencji mat.-przyrodniczych i technicznych). TRIZ jest mało znana w polskiej szkole.
 
Opracowane programy eksponować będą metody aktywizujące, jak np. metoda projektów (integrująca wielość aktywnych metod pracy uczniów), doświadczenia i eksperymenty, mapy myśli.
 
Programy zostaną opracowane przez metodyków i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wspieranych przez konsultantów naukowych. GE S.A . podejmie działania w celu uzyskania patronatów naukowych wyższych uczelni, Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i Centrum Nauki Kopernik nad opracowanymi programami i projektem.
 
W celu sprawnego wdrażania programów GE S.A. przy pomocy praktyków edukacji opracuje 192 materiały metodyczne i dydaktyczne oraz udostępni je nauczycielom w projekcie oraz innym nauczycielom w całej Polsce na platformie e-learningowej. Materiały obejmować będą: tygodniowy plan pracy ośrodka tematycznego, scenariusze zajęć, testy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów na wejściu i wyjściu z projektu, narzędzia do diagnozy pedagogicznej, projekty multimedialnych lekcji, karty pracy uczniów, gry edukacyjne.
 
Spółka zaplanowała 2 formy wsparcia dla nauczycieli w pilotażowym wdrożeniu opracowanych programów: szkolenie i coaching przez 2 edukatorów. Szkolenia będą prowadzić profesjonalni trenerzy – specjaliści.
 
Zakres tematyczny szkolenia: planowanie i projektowanie sytuacji edukacyjnych (6 godz.), zastosowanie IT w nauczaniu międzyprzedmiotowym (4 godz.), teorii inteligencji wielorakich a diagnoza pedagogiczna (4 godz.), TRIZ-Pedagogika (6 godz.), metoda projektu jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej (4 godz.).
 
48 zrekrutowanych szkół podstawowych (po 3 z każdego województwa Polski) przez 2 lata szkolne 2013/14 i 2014/2015 będzie pilotażowo wdrażało (upowszechniało) opracowane programy.
 
W każdej szkole w I roku szkolny upowszechniania uczestniczyć będzie 1 oddział kl. I, a w drugim – kl. II (w ramach kontynuacji) i nowy oddział kl. I. Program nauczania wdrażany będzie na zajęciach obowiązkowych. Zajęcia pozalekcyjne zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych (typ 1) oraz uczniów mających trudności w nauce (typ 2) realizowane będą na podstawie autorskich scenariuszy nauczycieli (po 120 godz. na oddział w danym roku szkolnym do podziału wg potrzeb uczniów przez nauczycieli) w oparciu o wypracowane w projekcie 2 programy.
 
Co roku Spółka organizowała będzie KONKURS „ZAPLANUJ WYJAZD EDUKACYJNY” jako formę rozwijania kompetencji przedsiębiorczych uczniów (w I roku dla kl. I, w II – dla kl. I i II oddzielnie).
 
W ramach projektu szkoły zostaną wyposażone w specjalnie dobrane środki dydaktyczne i sprzęt IT Pozwolą one na stworzenie w szkołach pracowni sanlukańskich. Nazwa pracowni nawiązuje do włoskiej Accademia di San Luca, która jako pierwsza w świecie w XVI w. zastosowała metodę projektu. Potrzeba posługiwania się w dydaktyce edukacji wczesnoszkolnej wynika wprost z podstawy programowej, a specjalnie dobrany sprzęt IT i pomoce dydaktyczne pozwolą uczniom „doświadczać, eksperymentować” zgodnie z założeniami projektu.
 
Na zakończenie projektu GE SA zamierza zorganizować 16 spotkań (seminariów) podsumowujących realizację projektu z udziałem 3 dyrektorów i 6 nauczycieli z 3 szkół podstawowych z danego województwa, podczas których przedstawiona zostanie skuteczność wdrożonych programów oraz określony sposób i potrzeba kontynuowania realizacji programów przez cały I etap edukacji.
 
Opracowane zostaną także 2 publikacje: z programami i ewaluacją ich wdrożenia. Publikacje otrzymają uczestnicy seminariów oraz rozesłane będą do kuratoriów oświaty, placówek doskonalenia nauczycieli.

Adres do korespondencji: ul. Łódzka 308
25-655 Kielce
Infolinia: 801 802 102, 801 808 102 (wyłącznie z telefonów stacjonarnych)
41 366 57 91 (opłata wg stawek operatora)
Faks: 41 366 33 02
Adres e-mail: kontakt@ge.edu.pl