Hagmed

Firma ZTS „HAGMED” powstała w 1990 roku i została założona jako spółka cywilna. Po przekształceniu w 2004 roku zmieniony został jej status na spółkę jawną (data rejestracji w KRS: 06.01.2004). Głównym przedmiotem działalności firmy od samego jej początku była i dalej pozostaje produkcja jednorazowego sprzętu medycznego o znacznym zaawansowaniu technologicznym. Właścicielami firmy są 2 osoby, Kazimierz Tomaszewski i Roman Zając z udziałami po 50%. Firma zatrudnia 31 osób z średnią wieku zatrudnionego poniżej 40 lat. Od momentu powstania, działalność Spółki nigdy nie była zawieszona, a jej sytuacja na rynku jest ustabilizowana. 
 
 
Spółka konsekwentnie realizuje obrane cele strategiczne, ukierunkowane na zaspokojenie wszystkich bieżących potrzeb rynkowych i dąży do zapewnienia pełnej satysfakcji klientów, w oparciu o inwestycje i inne działania rozwojowe, Przykładem takich działań może być realizowany obecnie w firmie projekt dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność przedsiębiorczość działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw (Konkurs nr RPLD.03.02.00-01/08.) Projekt zakłada wdrożenie unikatowej w skali kraju technologii produkcji specjalistycznych elektrod do badań serca.

046 814 44 29
 046 814 48 05
 046 814 37 97