REGULAMIN SERWISU TARGI.F.PL

I. INFORMACJE OGÓLNE

II. DEFINICJE

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

IV. WYSTAWIANIE STOISK

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

VI. REKLAMACJE

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

IX. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Serwis internetowy www.targi.f.pl prowadzony jest przez spółkę Online Expo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02 – 653 Warszawa, Al. Niepodległości 18 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000319733, NIP 525-244-05-40, REGON 141647459 kapitał zakładowy Spółki: 120.000,00 zł.

2. Kontakt z obsługą serwisu www.targi.f.pl można nawiązać telefonicznie pod numerem 22 424 95 80 lub 22 424 95 82. Pocztę elektroniczną można kierować pod adres: biuro@onlineexpo.f.pl

3. Korzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.targi.f.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Aby skorzystać z funkcjonalności serwisu internetowego www.targi.f.pl niezbędne jest użycie urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem i wyposażonego w program do przeglądania jego zawartości (dowolną przeglądarkę internetową).

 

II. DEFINICJE

Użyte w dalszej części Regulaminu terminy, oznaczają:

Serwis – portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem strony internetowej http://www.targi.f.pl.

Usługodawca – spółka działająca pod firmą Online Expo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02 – 653 Warszawa, Al. Niepodległości 18 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000319733, NIP 525-244-05-40, REGON 141647459 kapitał zakładowy Spółki: 120.000,00 zł.

Wystawcy – przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, które zawarły Umowę Targową z Usługodawcą.

Regulamin – niniejszy dokument stanowiący prawa i obowiązki Wystawców, Subskrybentów Newsletterów oraz Usługodawcy.

Stoisko – wirtualna przestrzeń w module serwisu dedykowana dla Wystawcy, która w zależności od wykupionego pakietu pozwala na wyświetlanie informacji o Wystawcy i jego ofercie.

Umowa Targowa - umowa zawarta na czas określony pomiędzy Wystawcą a Usługodawcą, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;

Newsletter – Usługa polegająca na przekazywaniu drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej (e-mail) Subskrybentów Newslettera, informacji marketingowych i handlowych przez Usługodawcę.

Subskrybenci Newslettera – osoby, które wyrażą zgodę na otrzymywanie Newslettera i w tym celu dobrowolnie przekażą Usługodawcy swój adres poczty elektronicznej (e–mail).

Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy następujące usługi:

a) wystawianie i prezentację w Wirtualne Targi przez Wystawców,
b) subskrybowanie Newslettera przez Subskrybentów Newslettera,  ???-(subskrybowanie newslettera przez tych którzy wyrażą na to zgodę

2. Usługa Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną na rzecz użytkowników Serwisu, którzy wyrażą zgodę na jego otrzymywanie i w tym celu dobrowolnie przekażą Usługodawcy swój adres poczty elektronicznej (E–mail).

3. Wystawianie Stoisk możliwe jest tylko na rzecz Wystawców, po wcześniejszym zawarciu z Usługodawcą Umowy Targowej, która szczegółowo określa prawa i obowiązki stron.

 

IV. WYSTAWIANIE STOISK

1. W celu wystawienia Stoiska w Serwisie, Wystawca na podstawie opisu pakietów wybiera preferowane przez siebie rozwiązanie spośród pakietów blue, silver, gold, platinium i opłaca abonament.

2. Po opłaceniu wybranego przez siebie pakietu Wystawca otrzymuje dostęp do dedykowanego modułu pozwalającego na wirtualne tworzenie stoiska targowego, umieszczania w nim obiektów w postaci wirtualnych mebli i urządzeń oraz treści o jego firmie i ofercie.

3. Umowa o wystawienie Stoiska zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Usługodawcę płatności za zamówienie wysłane przez formularz dostępny na podstronie zakup pakietu na podstawie danych wpisanych przy dokonywaniu płatności wysyłana jest faktura.
Faktura wystawiana jest na podstawie danych firmy, które muszą wypełnić na swoim koncie (na targi.f.pl). Przy zakupie któregokolwiek z pakietów jest wymóg wypełnienia wszystkich pól potrzebnych do wystawienia faktury VAT.

4. Na podstawie zawartej Umowy Targowej Usługodawca udostępnia dla Wystawcy dedykowany moduł pozwalający tworzyć Stoisko, które będzie prezentowane w Serwisie przez okres wskazany w Umowie Targowej (6 lub 12 miesięcy od jego utworzenia), z możliwością przedłużenia tego okresu poprzez dokonanie płatności za kolejne 6 lub 12 miesięcy.

5. Stoisko jest tworzone przez Wystawcę w oparciu o dedykowany moduł umożliwiający wybór kolorystyki i dodawanie wyposażenia stoiska, a także materiałów o firmie, danych kontaktowych, oferty produktów i usług w postaci zdjęć, filmów i dokumentów tekstowych.

6. Materiały i informacje, o których mowa w ust. 5 Wystawca dostarcza dla potrzeb Stoiska we własnym zakresie.

7. W trakcie przygotowywania projektu Stoiska przez Wystawcę, Usługodawca zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na zadane przez Wystawcę pytania i wątpliwości związanych z tworzeniem Stoiska, przesłanych treści i projektów w terminie 2 dni od ich otrzymania.

8. Po zaakceptowaniu ostatecznego projektu Stoiska, umieszczone jest ono w serwisie internetowym www.targi.f.pl i jest dostępne dla oglądających.

9. Stoisko oferuje:

a) miejsce na logotyp, dane teleadresowe, opis
b) do 10 zdjęć w galerii wystawcy;
c) link do strony internetowej;
d) box na komentarze;
e) możliwość zamieszczenia do 10 publikacji do pobrania w postaci pliku PDF;
f) możliwość zamieszczenia filmu video (Youtube);
g) prowadzenie bloga wystawcy;
h) możliwość zamieszczenia ofert specjalnych, konkursów i promocji

10. W okresie prezentacji Stoiska w Serwisie, Wystawca ma prawo do dokonywania zmian danych tekstowych i graficznych bez ograniczeń w trybie edycji stoiska z poziomu swojego konta.

11. Wszystkie ceny pakietów Stoisk podane w Serwisie są cenami brutto. Wyrażone są w złotych polskich i zawierając podatek VAT. Aktualna oferta pakietów Stoisk i obowiązujący cennik dostępne są na stronie www.targi.f.pl w podstronie Zakup Pakietu.

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Stoisk znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Stoisk do oferty Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian.

13. Wystawca dokonuje płatności za wystawienie i prezentację Stoiska w Serwisie w sposób wskazany w Umowie Targowej.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Wystawców, Subskrybentów Newslettera oraz osób trzecich za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług określonych w niniejszym Regulaminie jeżeli nastąpiło ono na skutek siły wyższej, awarii sprzętu, systemów teleinformatycznych lub z winy Wystawców, Subskrybentów Newsletterów albo z powodu działań lub zaniechań osób trzecich.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) prawdziwość i rzetelność informacji prezentowanych w Stoiskach;
b) legalność i jakość oferty prezentowanej w Stoiskach;
c) nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych z Wystawcami przez osoby korzystające z Serwisu na podstawie ofert Wystawców prezentowanych w Stoiskach.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zainteresowania ofertami prezentowanymi w Stoiskach.

4. Przekazanie do publikacji materiałów i informacji, o których mowa w Rozdziale IV ust. 5 niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem Wystawcy, iż jest on ich wyłącznym dysponentem, właścicielem autorskich praw majątkowych do tych materiałów oraz, że ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, praw własności intelektualnej i przemysłowej lub dóbr osobistych.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za materiały i informacje, o których mowa w Rozdziale IV ust. 5 niniejszego Regulaminu, które prezentowane są na Stoisku Wystawcy. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Wystawca, który przekazał takie informacje i materiały do publikacji na Stoisku i z tego tytułu jest on zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód.

6. Bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji Usługodawca ma prawo usunąć bądź odmówić prezentacji materiałów i informacji, o których mowa w Rozdziale IV ust. 5 niniejszego Regulaminu, jeżeli naruszają one w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa, zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, obsceniczne, wprowadzające w błąd, naruszają dobre obyczaje, noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszają dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu lub korzystania z Serwisu.

8. W godzinach od 00:00 – 03:00 Usługodawca jest uprawniony do czasowej przerwy w świadczeniu usług określonych niniejszym Regulaminie w celu dokonania prac konserwacyjnych Serwisu oraz dokonywania zmian i ulepszeń. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania
z Serwisu.

 

VI. REKLAMACJE

1. W przypadku zakłóceń i nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, Wystawcom oraz Subskrybentom Newslettera przysługuje prawo zgłoszenia Usługodawcy reklamacji.

2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail: biuro@onlineexpo.f.pl

3. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacji.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca informuje składającego reklamację w sposób o którym mowa w ust. 2.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Wystawców oraz Subskrybentów Newslettera jest Usługodawca, który dokonuje ich przetwarzania zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Zarówno Wystawcy jak i Subskrybenci Newslettera podają dane osobowe dobrowolnie i wyrażają zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Umów i otrzymywania Newslettera.

3. Dane osobowe Wystawców oraz Subskrybentów Newslettera są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Wystawcom oraz Subskrybentom Newslettera przysługuje w każdym czasie prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, a także żądania usunięcia oraz inne uprawnienia przewidziane w Ustawie o ochronie danych osobowych.

5. Wystawcy oraz Subskrybenci Newslettera mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Informacje takie nie będą rozsyłane, jeżeli Wystawcy oraz Subskrybenci Newslettera nie wyrażą na to zgody.

6. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Ponadto dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Usługodawcę, w celu prawidłowej realizacji Umów i czynności dotyczących usług realizowanych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Serwisie i obowiązuje przez czas nieokreślony.

2. Usługodawca w każdej chwili i bez podania przyczyn ma prawo wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www.targi.f.pl.

3. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Wystawców wynikających z zawartych Umów Targowych i zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i w zawartych Umowach Targowych, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

7. Wszelkie informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ceny, zawarte w Serwisie i w niniejszym Regulaminie, kierowane przez Usługodawcę do odbiorców i potencjalnych klientów, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu Cywilnego.

8.W przypadku sporów wynikających z zawartych Umów Targowych, sądem właściwym jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Usługodawcy.

 

IX. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

1. Wszelkie prawa autorskie związane z Serwisem są zastrzeżone, w szczególności prawa do tekstu, użytych elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, baz danych, układu, koncepcji i innych elementów Serwisu są zastrzeżone i podlegają ochronie prawnej.

2. Nazwa Serwisu podlega ochronie prawnej.

3. Z elementów Serwisu można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.) Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).

4. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych w Serwisie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w nim zawartych.

5. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, kopiowania, modyfikowania, przerabiania w jakikolwiek sposób elementów Serwisu w całości lub w części.